Сашо Андреевски

Сашо Андреевски

Претседател

дипломиран германист – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Универзитет Касел, Германија

Катерина Какашева

Катерина Какашева

Потпретседател

……………………

Александра Спасеновска

Александра Спасеновска

Секретар

…………………….

Ирена Поповска

Ирена Поповска

член на извршен одбор

член на извршен одбор

Бојана Спировска

Бојана Спировска

член на извршен одбор
Аида Николовска

Аида Николовска

член на извршен одбор
Нада Волаш

Нада Волаш

член на извршен одбор
Доц. Д-р. Александар Спасов

Доц. Д-р. Александар Спасов

НАДЗОРЕН ОДБОР
Проф. Д-р. Марија Чундева Блаер

Проф. Д-р. Марија Чундева Блаер

НАДЗОРЕН ОДБОР