Печати

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО

Сашо Андреевски - Претседател

дипломиран германист - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Универзитет Касел, Германија

 

Ивана Васева - Потпретседател

дипломиран германист - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје

 

Анета Крстеска – Секретар

дипломиран германист - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

магистер по преведување и толкување

 

Виолета Ристеска – член на извршен одбор

Филолошки Факултет, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, насока преведување и толкување

магистер по Европски Студии, Универзитет Базел, Швајцарија

 

Катерина Бакалова – член на извршен одбор

Правен Факултет - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Магистер по правни науки - Универзитет Хајделберг, Германија

докторант на правни науки

 

Катерина Какашева – член на извршен одбор

Филолошки Факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Универзитет Касел, Германија

 

Билјана Алампиоска – член на извршен одбор

Универзитет на Југоисточна Европа - комуникациски науки

магистер по студии на централна и југоисточна Европа, Универзитетски Колеџ Лондон, Обединето Кралство

 

Членови на надзорниот одбор

- м-р Александар Спасов (претседател на НО)

 дипломиран правник, магистер на правни науки и докторант на правни науки

Асистент на правниот Факултет „Јустинјан Први“ и програмски менаџер во Прогрес - Институт за социјална демократија

поранешен претседател на ЗДМГПС

 

- д-р Марија Чундева-Блаер

 професор на машински Факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје 

 

- Душанка Балабанова

 

 

Број на гледања на артикли
153018

Имаме присутни 407 гости и нема членови